verslas

Šiandien vis daugiau dėmesio skiriama darbuotojo kaip asmenybės vertinimui organizacijoje, kadangi įvairios studijos ir gerųjų praktikų pavyzdžiai rodo, jog tai tiesiogiai susiję su darbuotojo produktyvumu ir visos organanizacijos efektyvumo gerinimu.

Asmenybės testų naudojimas personalo valdyme ir organizacinės kultūros kūrime iš esmės atspindi organizacijos  strateginį požiūrį – kaip padėti darbuotojams atskleisti ir panaudoti savo potencialą organizacijos tikslams pasiekti.

Asmenybės testo tinkamas panaudojimas darbo vietoje

Asmenybės testai pirmiausiai pateikia išsamią informaciją apie darbuotojo asmenines savybes, kurios nėra nei blogos nei geros – jos yra unikalios kiekvieno žmogaus atžvilgiu. Asmenybės testo rezultatų sklandus interpretavimas leidžia įvertinti ir suprasti, kaip darbuotojo asmenybės tipas, asmenybės bruožai, asmenybės faktoriai ir komandiniai vaidmenys dera su užimama pozicija ir kitų komandos narių yra savybėmis. Pirmiausiai, asmenybės testas turi būti vertinamas kaip geresnis darbuotojo pažinimas ir pagalba jam tobulėti.

Kiekvienas žmogus ir tuo pačiu darbuotojas visada turi potencialą augti tiek profesine, tiek asmenine prasme, taigi tinkamai įdarbinus ar tinkama linkme nukreipus asmens stiprybes, HR specialistai gali padėti suformuoti labai efektyvias komandas, organizacijos gali priimti pagrįstus sprendimus dėl įdarbinimo, lyderystės stiprinimo ir  geresnių rezultatų bei pasitenkinimo darbu skatinimą.

Asmenybės testų vaidmuo atrankos procese

Tinkamiausio kandidato profilio sudarymas

Asmenybės testai padeda personalo specialistams parinkti asmenines savybes, kurios labiausiai tiktų su parinktu vaidmeniu. Ir tokiu būdu suformuoti profilį tinkamiausio kandidato, kurio įgimtos stiprybes ir pomėgiai būtų geriausiai suderinami su siūloma užimti pozicija. Tinkamiausio kandidato profilio identifikavimas ir pagal tai atrinkto kandidato nustatymas ženkliai sumažina vėlesnio išėjimo iš darbo tikimybę ir didina pasitenkinimą darbu.

Atrankos proceso efektyvumo didinimas

Asmenybės testų integravimas į atrankos procesą leidžia efektyviau atrinkti kandidatus, sutelkiant dėmesį į tuos, kurių asmenybės profiliai labiausiai atitinka įmonės vertybes, darbo pozicijos reikalavimus ir suderinamumą su komandos narių asmeninėmis savybėmis.

Asmenybės testų nauda komandos komandų dinamikos gerinimui

Komandų sudėties įvairovės skatinimas

Dinamiška komanda – tai greitai prie rinkos pokyčių prisitaikanti komanda. Komandos dinamiškumas slypi komandos sudėties įvairovėje, kuo įvairesni savo srities profesionalai dirba drauge, žinodami savo silpnybes ir stiprybes, aiškiai ir atvirai komunikuodami, ir išnaudodami savo potencialą, tuo tokia komanda yra lankstesnė ir efektyvesnė, galinti siekti ambicingų tikslų ir būti lyderiais konkurencinėje kovoje.

Komandos bendravimo ir bendradarbiavimo gerinimas

Žinios apie komandos narių individualius asmenybės tipus komandos vadovui, t.y. lyderiui padeda:

  • pritaikyti bendravimo strategijas tarpusavyje,
  • gerinti abipusį supratimą,
  • mažinti konfliktus, kurie dažniausiai įvyksta dėl nesusikalbėjimo ar neteisingo gautos/ perduotos informacijos interpretavimo,
  • didinti bendradarbiavimą.

Asmenybės testų įtaka vadovavimo įgūdžių atskleidimui ir skatinimui

Lyderystės potencialo nustatymas

Asmenybės testai gali atskleisti bruožus, rodančius lyderystės potencialą, situacinio vadovavimo gebėjimus. Ir tai padeda pastebėti būsimus lyderius organizacijos viduje ir įtraukti juos į vadovų ugdymo programas.

Individualizuoti vadovų ugdymo mokymai

Žinant lyderio asmenybės tipą, mokymai gali būti pritaikyti konkrečioms tobulintinoms sritims, kurios kuri didžiausią įtaką efektyviam vadovavimui. Tokio pobūdžio mokymai skatina darbuotojus dar labiau stengtis, didina jų lojalumą organizacijai. Organizacijos savo ruožtu gali ugdyti ir auginti vadovus, kurie atitinka organizacijos pamatines vertybes.

Karjeros planavimas ir nuolatinis tobulėjimas, naudojant asmenybės testus

Karjeros Planavimas

Šiuolaikinės organizacijos, turinčios stiprius HR valdymo pagrindus, daug dėmesio skiria darbuotojų gerovės didinimui, teigiamo mikloklimato formavimui, nuolatinio tobulėjimo skatinimui. Karjeros planavimas yra vienas iš būtinų darbuotojo įsitraukimo į organizaciją žinsgnių. Visų pirma, HR specialistai išsiaiškina, kuriuos darbuotojus domina karjeros planavimo galimybės ir pasiekus tam tikrus asmeninius ir profesinius tikslus, sudaromas karjeros galimybių kelias. Žinoma, profesinio tobulėjimo ir lipimo karjeros laiptais galimybės turi atitikti konkretaus darbuotojo stiprybes ir jo asmenininius siekius.

Karjeros galimybių žinojimas, karjeros kelio sudarymas skatina darbuotojas įsitraukti į organizacijos veiklą, prisiimti asmeninę atsakomybę už darbus, siekti užsibrėžtų tikslų ir įgyvendinti  bendrus įmonės tikslus.

Tiksliniai mokymai ir nuolatinis tobulėjimas

Asmenybės testas leidžia identifikuoti ne tik asmenybės tipą ir asmenybės bruožus, bet ir stipriąsias bei silpnąsias puses. Organizacijos, kurios siekia stiprinti savo vidinę kultūrą, gerinti mikroklimatą, mažinti darbuotojų kaitą ir tuo pačiu didinti organizacijos veiklos efektyvumą, yra suinteresuotos ugdyti darbuotojo silpnybes ir įgalinti darbuotojo potencialą.

Personalo valdymo specialistai, žinodami organizacijos darbuotojų poreikius, gali organizuoti bendrus tam tikrų sričių tobulinimo mokymus, ar parengti personalizuotas mokymų programas individualiai kiekvienam darbuotojui.

Šis nuolatinio tobulėjimo skatinimo požiūris formuoja bendrą teigiamą atmosferą, didina pasitenkinimą darbu, darbuotojų įsitraukimą, pasitikėjimą organizacija bei lojalumą jai.

Asmenybės testų poveikis organizacinei kultūrai

Teigiamas organizacijos mikroklimatas

Asmenybės testai ir įžvalgos apie darbuotojų asmenines savybes prisideda prie palankios darbuotojui darbo vietos kūrimo, kurioje vertinama įvairovė, skatinamas abipusis pagarbos jausmas ir formuojamas priklausymo organizacijai pojūtis.

Organizacija tai žmonės ir ten, kur yra žmonės, yra emocijos, skirtingos nuotaikos, įvairūs požiūriai ir gebėjimai. Organizacijos, kurios gali atrasti tinkamiausią darbo vietą ar užduotį konkrečiam darbuotojui, pagal jo prigimtines ar įgytas savybes, gali geriausiai atskleisti savo darbuotojų potencialą ir kurti teigiamą mikroklimatą. Teigiamoje atmosferoje žmonės jaučiasi saugūs, ramūs ir gali sutelkti į savo tiesiogines funkcijas.

Vertybių ir elgsenos suderinimas

Asmenybės įvertinimai padeda identifikuoti individualias vertybes ir kaip šios vertybės dera su organizacijos vertybėmis. Jei asmeninės ir organizacinės vertybės sutampa, tuomet žmonėms yra paprasta ir lengva dirbti organizacijoje, kadangi tai tiesiog atitinka jų vidinį moralinį kompasą. Ir atvirkščiai, kai žmonių vertybės nesutampa su organizacijos vertybėmis, žmogus nuolat kovoja su savimi, įgyvendindamas užduotis ar bandydamas pagrįsti užduoties (ne)reikalingumą. Tokiais atvejais žmonės koncentruojasi tik į trumpalaikius ir dažniausiai asmeninius tikslus – padarysiu tiek, kad gaučiau atlyginimą, tik tiek kiek iš manęs reikalauja ir pan. Tuo tarpu ilgalaikėje perspektyvoje dažniausiai tai lemia darbuotojų kaitą ir didėjantį nepasitenkinimą.

Kaip integruoti asmenybės testus į efektyvų personalo valdymą?

Teisingų įrankių pasirinkimas

Asmenybės testas yra tik vienas iš įrankių, leidžiantis efektyvinti personalo valdymą. Dabartinėje rinkoje yra labai didelis asmenybės testų pasirinkimas, taigi svarbu atsakingai pasirinkti tą įrankį, kuris atitinka jūsų organizacijos poreikius. Rekomenduojama pasirinkti moksliniu požiūriu patvirtintus ir darbo vietai aktualius asmenybės testus.

Personalo specialistų mokymas

Vien tik asmenybės testo atlikimas neužtikrins šio testo veiksmingumo. Labai svarbu tinkamai įgyvendinti testą ir dar svarbiau tinkamai interpretuoti jo rezultatus, duoti grįžtamąjį ryšį ir inicijuoti tolimesnius darbuotojo progresą skatinančius veiksmus. Siekiant teisingai atlikti išvardintus veiksmus, reikia užtiktinti personalo specialisto tinkamą pasirengimą. Dėl šios priežasties rekomenduojama apmokyti personalo specialistus dirbti su asmenybės testo įrankiu ir išnaudoti šio įrankio galimybes.

Skaidrumo ir pasitikėjimo skatinimas

Darbuotojų vertinimo testų įvedinimas į personalo valdymą, gali sukelti tam tikrą baimę darbuotojų tarpe. Kada taip neatsitiktų, atvirai bendraukite su darbuotojais apie asmenybės įvertinimų tikslą ir naudą, skatinkite dalyvavimą ir įsipareigojimą. Skatinkite darbuotojus dalintis gerosiomis praktikomis, sukurkite vidinę bendruomenę, kuri atvirai dalijasi idėjomis, pasiūlymais ar problemomis, su kuriomis susiduria. Atviru ir nuoširdumu grįstas bendravimas ne tik tarp darbuotojų, bet ir tarp HR specialistų ir darbuotojų, taip pat tarp vadovų ir darbuotojų stiprina vidinę bendruomenę, didina pasitikėjimą vieni kitais.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.